Hội đồng khoa Luật

Nguồn: Khoa Luật

I. GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG KHOA LUẬT        

  Hội đồng khoa Luật được điều chỉnh theo Quyết định số 2350/QĐ-ĐHM ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thành viên Hội đồng khoa gồm những thầy cô có tên sau:  

1. PGS.TS. Dư Ngọc Bích

Trưởng Khoa Luật
Trường Đại học Mở TP.HCM
Chủ tịch hội đồng;

2. TS. Lâm Tố Trang

Trưởng Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật

Trường Đại học Mở TP.HCM

Phó Chủ tịch hội đồng;

3. TS. Lê Thị Tuyết Hà

Trưởng bộ môn Luật Thương mại, Khoa Luật

Trường Đại học Mở TP.HCM

Thành viên hội đồng;

4. TS. Lê Thị Hồng Nhung

Giảng viên Khoa Luật

Trường Đại học Mở TP.HCM

Thành viên hội đồng;

5. LS. Nguyễn Thị Minh Huyền

Giám đốc điều hành

Công ty Luật TNHH BAVN

Thành viên hội đồng;

 

6. ThS. Nguyễn Thị Thụy Vũ

Thẩm phán cao cấp

Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. HCM

Thành viên hội đồng;

 

7. TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trưởng bộ môn Luật Quốc tế và Luật TMQT, Khoa Luật

Trường Đại học Mở TP.HCM

Thư ký hội đồng.

 II. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA LUẬT

             Hội đồng Khoa được thành lập để tư vấn cho Trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ sau đây, giúp Trưởng khoa ra quyết định hoặc trình Hiệu trưởng ra quyết định theo quy định của trường:

         - Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển trường.

        - Xây dựng chương trình đào tạo các ngành của khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng để thực hiện kế hoạch chung của Trường.

           - Tổ chức xét duyệt, thực hiện quản lý công tác Nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên của khoa, chủ động khai thác dự án hợp tác quốc tế. phối hợp với các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất trong và ngoài trường để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn

          - Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, tài liệu học tập phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường. Cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, biện pháp đánh giá và quản lý nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành khoa phụ trách.

        - Quản lý, xây dựng đội ngũ giảng viên và nhân viên theo sự phân cấp của Trường.

           - Quản lý người học theo quy định của Trường,

         - Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thực tập, thí nghiệm theo sự phân công, phân cấp của trường.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.  

(Căn cứ khoản 4 Điều 10 Quyết định 455/QĐ-ĐHM ngày 12/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh)

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn