Hội đồng khoa Luật

Nguồn: Khoa Luật

I. GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG KHOA LUẬT        

  Hội đồng khoa Luật được thành lập theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHM ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thành viên Hội đồng khoa gồm những thầy cô có tên sau:  

1. TS. Dư Ngọc Bích Trưởng Khoa Luật
Trường Đại học Mở TP.HCM
Chủ tịch hội đồng;
2. TS. Nguyễn Tú Phó trưởng Bộ môn
Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế
Phó Chủ tịch hội đồng;
3. TS. Lê Thị Hồng Nhung

Phó trưởng Bộ môn
Luật Hành chính

Ủy viên hội đồng;
4. TS. Trần Anh Tuấn Giám đốc Chương trình Việt - Bỉ Ủy viên hội đồng;
5. TS. Nguyễn Thị Tâm Phó trưởng bộ môn Luật Thương mại Ủy viên hội đồng;
6. TS. Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng Cục Công tác phía Nam
Bộ Tư pháp
Ủy viên hội đồng;
7. ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh

Trưởng phòng Hành chính-Quản trị
Trường Đại học Mở TP.HCM

Ủy viên hội đồng;
8. ThS. Hà Đăng Quảng Công ty Luật hợp danh Luật danh Ủy viên hội đồng;
9. ThS. Phạm Thanh Tú Giảng viên Khoa Luật
Trường Đại học Mở TP.HCM
Thư ký.

 II. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA LUẬT

             Hội đồng Khoa được thành lập để tư vấn cho Trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ sau đây, giúp Trưởng khoa ra quyết định hoặc trình Hiệu trưởng ra quyết định theo quy định của trường:

         - Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển trường.

        - Xây dựng chương trình đào tạo các ngành của khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng để thực hiện kế hoạch chung của Trường.

           - Tổ chức xét duyệt, thực hiện quản lý công tác Nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên của khoa, chủ động khai thác dự án hợp tác quốc tế. phối hợp với các tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở sản xuất trong và ngoài trường để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn

          - Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, tài liệu học tập phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường. Cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, biện pháp đánh giá và quản lý nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành khoa phụ trách.

        - Quản lý, xây dựng đội ngũ giảng viên và nhân viên theo sự phân cấp của Trường.

           - Quản lý người học theo quy định của Trường,

         - Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thực tập, thí nghiệm theo sự phân công, phân cấp của trường.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.  

(Căn cứ khoản 4 Điều 10 Quyết định 455/QĐ-ĐHM ngày 12/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh)

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn