Đội ngũ quản lý

A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. DƯ NGỌC BÍCH

Email: bich.dn@ou.edu.vn

 

 

 

- Điện thoại: 028.3838.6601
- Văn phòng: Phòng 102 - số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

B. BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. BỘ MÔN LUẬT QUỐC TẾ VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

        - Bộ môn Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 1843/QĐ-ĐHM ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

      - Các môn học thuộc Bộ môn Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế: Luật Quốc tế, Luật Thương Mại Quốc tế, Tư pháp Quốc tế, Luật học so sánh.

        - Thành viên bộ môn: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ThS. Phan Đặng Hiếu Thuận, ThS. Nguyễn Đăng Nghĩa, ThS. Nguyễn Thanh Hùng, ...

 

TS. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TRƯỞNG BỘ MÔN

Email: hanh.ntm@ou.edu.vn 

Điện thoại: 028.3838.6601

 

2. BỘ MÔN  LUẬT THƯƠNG MẠI

         - Bộ môn Luật Thương mại được thành lập theo Quyết định số 1878/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

            - Các môn học thuộc bộ môn bao gồm: Luật Cạnh tranh, Luật Ngân hàng, Pháp luật về các loại hình thương nhân, pháp luật về hoạt động thương mại, Phá sản và giải quyết tranh chấp, Luật tài chính, Luật thuế, Luật đầu tư, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Kinh doanh bất động sản, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán...

            - Thành viên bộ môn: PGS.TS. Dư Ngọc Bích, TS. Lê Thị Tuyết Hà, TS. Nguyễn Thị Tâm, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga, ThS. Võ Hưng Minh Hiền, ThS. Bùi Ngọc Tuyền, ThS. Nguyễn Thị Cát Tường, ...

TS. LÊ THỊ TUYẾT HÀ

TRƯỞNG BỘ MÔN

Email: ha.lttuyet@ou.edu.vn

Điện thoại: 028.3838.6601

3. BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

           - Bộ môn Luật Dân sự được thành lập theo Quyết định số 1879/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

            - Các môn học thuộc bộ môn bao gồm: Luật dân sự 1, Luật dân sự 2, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thi hành án dân sự, Pháp luật về hợp đồng, Pháp luật về công chứng chứng thực, Pháp luật về đăng ký giao dịch đảm bảo, Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, Luật lao động, Luật hợp đồng thông dụng.

             - Thành viên bộ môn: TS. Lâm Tố Trang, ThS. Trần Anh Thục Đoan, ThS. Phạm Thị Kim Phượng, ...

TS. LÂM TỐ TRANG
TRƯỞNG BỘ MÔN

Email: trang.lamt@ou.edu.vn - Điện thoại: 028.3838.6601

C. VĂN PHÒNG KHOA

1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

NGÔ ĐÔN UY - TRỢ LÝ ĐÀO TẠO

- Phụ trách: Công tác đào tạo chính quy tập trung, bằng thứ 2, Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học.

- Email: uy.nd@ou.edu.vn 

- Điện thoại: 028.3838.6601

- Văn phòng: Phòng 102 - số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

2. CÔNG TÁC KIẾN TẬP - THỰC TẬP

 

PHẠM HOÀNG PHÚC - TRỢ LÝ KHOA

- Phụ trách: Phụ trách công tác Kiến tập - Thực tập; phụ trách và theo dõi hoạt động Đoàn - Hội khoa, các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm.

- Email: phuc.phoang@ou.edu.vn 

Điện thoại: 028.3838.6601

- Văn phòng: Phòng 102 - số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

3. CÔNG TÁC TRỢ LÝ SINH VIÊN

 

TRẦN ANH BÌNH - TRỢ LÝ KHOA

 

- Phụ trách: Công tác hành chính - Thư ký khoa; Công tác quản lý sinh viên; Nghiên cứu Khoa học sinh viên; các chế độ chính sách học bổng dành cho sinh viên, công tác đào tạo chương trình Luật Kinh tế (CLC). 

Email: binh.ta@ou.edu.vn 

Điện thoại: 028.3838.6601

- Văn phòng: Phòng 102 - số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn